HOME
SKILLS
PROCES
CV
in
JAVASCRIPT CALCULATOR
C
0
7
8
9
+
4
5
6
-
1
2
3
*
0
.
=
/
      
(function() {
// Split elements in single elements or nodelist
var x = function(element) {
  if (element.charAt(0) === "#") { 
  return document.querySelector(element); 
  }
  return document.querySelectorAll(element); 
};

// VARIABELEN
var screen = x("#screen"), 
  calculate = x("#calculate"), 
  clear = x("#clear"),
  nums = x(".num"), 
  ops = x(".ops"),
  currentNumber = "", 
  oldNumber = "", 
  resultNumber, 
  operator; 

// NUMMERS OPVANGEN
var catchNumber = function() {
  if (resultNumber) { 
  currentNumber = this.getAttribute("data-num"); // reset nummer in var currentNumber
  resultNumber = "";
  } else { 
  currentNumber += this.getAttribute("data-num"); // of voeg getal toe aan nummer in currentNumber (LET OP: IS STRING!)
  }
  screen.innerHTML = currentNumber; 
};

// CLICK EVENTS GETALLEN
for (var i = 0, l = nums.length; i < l; i++) {
  nums[i].onclick = catchNumber;
}

// OPERATOR OPVANGEN
var catchOperator = function() {
  oldNumber = currentNumber; // currentNumber gaat naar oldNumber
  currentNumber = ""; // currentNumber is nu vrij om een 2e getal op te vangen 
  operator = this.getAttribute("data-ops");
};

// CLICK EVENTS OPERATORS
  for (var i = 0, l = ops.length; i < l; i++) {
  ops[i].onclick = catchOperator;
  }

// RESULTAAT BEREKENEN
calculate.onclick = function() {
  oldNumber = parseFloat(oldNumber);
  currentNumber = parseFloat(currentNumber);

  // BEREKENING MAKEN OBV GEKOZEN OPERATOR
  switch (operator) {
  case "plus":
    resultNumber = oldNumber + currentNumber;
    break;
  case "minus":
    resultNumber = oldNumber - currentNumber;
    break;
  case "times":
    resultNumber = oldNumber * currentNumber;
    break;
  case "divided by":
    resultNumber = oldNumber / currentNumber;
    break;
  default:
    resultNumber = currentNumber;
  }
  // Als geen operator geselecteerd, maar wel op = wordt gedrukt, verandert er niks, default is dus.... 

  // UITKOMST BEREKENING TONEN + AANPASSINGEN VARIABELEN
  screen.innerHTML = resultNumber;
  oldNumber = ""; // oldNumber wordt betekenisloos, dus kan gereset worden
  currentNumber = resultNumber; // om verder te rekenen met een uitkomst wordt het resultaat de huidige waarde
};

// EVENTUELE KLIK OP CLEAR RESET ALLES OP 0 OF LEEG
clear.onclick = function() {
  oldNumber = "";
  currentNumber = "";
  screen.innerHTML = "0";
};

}());
      
      
JAVASCRIPT TO DO LIST
To Do List
+
 • Sporten
 • Rekeningen betalen
 • JavaScript oefenen
 • Eieren kopen
 • Bloemen halen
 • Huis opruimen
       
// Close knop en toevoegen aan elk item
var myNodelist = document.getElementsByTagName("LI");
var i;
for (i = 0; i < myNodelist.length; i++) {
  var span = document.createElement("SPAN");
  var txt = document.createTextNode("\u00D7");
  span.className = "todo-close";
  span.appendChild(txt);
  myNodelist[i].appendChild(span);
}

// Verwijderen uit lijst bij klik op close
var close = document.getElementsByClassName("todo-close");
var i;
for (i = 0; i < close.length; i++) {
  close[i].onclick = function() {
  var div = this.parentElement;
  div.style.display = "none";
  }
}

// Afvinken items door klik
var list = document.querySelector('ul');
list.addEventListener('click', function(ev) {
  if (ev.target.tagName === 'LI') {
  ev.target.classList.toggle('checked');
  }
}, false);

// Nieuw item maken
function newElement() {
  var li = document.createElement("li");
  var inputValue = document.getElementById("listInput").value;
  var t = document.createTextNode(inputValue);
  li.appendChild(t);
  if (inputValue === '') {
  alert("Voeg eerst een taak toe!");
  } else {
  document.getElementById("task").appendChild(li);
  }
  document.getElementById("listInput").value = "";

  var span = document.createElement("SPAN");
  var txt = document.createTextNode("\u00D7");
  span.className = "todo-close";
  span.appendChild(txt);
  li.appendChild(span);

  for (i = 0; i < close.length; i++) {
  close[i].onclick = function() {
    var div = this.parentElement;
    div.style.display = "none";
  }
  }
}
      
      
JAVASCRIPT VIDEO PLAYER
       
document.addEventListener("DOMContentLoaded", function() { startplayer(); }, false);
var player;
function startplayer() 
{
player = document.getElementById('video_player');
player.controls = false;
}
function play_vid()
{
  player.play();
}
function pause_vid()
{
  player.pause();
}
function stop_vid() 
{
player.pause();
player.currentTime = 0;
}
function change_vol()
{
  player.volume=document.getElementById("change_vol").value;
}
      
      
JAVASCRIPT PASSWORD GENERATOR
       
var passwordElement = document.getElementById("password-screen");
var lengthElement = document.getElementById("lengte");
var capitalElement = document.getElementById("hoofdletters");
var smallElement = document.getElementById("kleineletters");
var integersElement = document.getElementById("cijfers");
var symbolsElement = document.getElementById("symbolen");
var generateElement = document.getElementById("generate");

var upperLetters = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ";
var lowerLetters = "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz";
var numbers = "0123456789";
var symbols = "!@#$%^&*()_+=";

function getLowercase() {
  return lowerLetters[Math.floor(Math.random() * lowerLetters.length)];
}
function getUppercase() {
  return upperLetters[Math.floor(Math.random() * upperLetters.length)];
}
function getNumber() {
  return numbers[Math.floor(Math.random() * numbers.length)];
}
function getSymbol() {
  return symbols[Math.floor(Math.random() * symbols.length)];
}

function generatePassword() {
  var len = lengthElement.value;
  var password = "";
  if (capitalElement.checked) {
    password += getUppercase();
  }
  if (smallElement.checked) {
    password += getLowercase();
  }
  if (integersElement.checked) {
    password += getNumber();
  }
  if (symbolsElement.checked) {
    password += getSymbol();
  }
  for (let i = password.length; i < len; i++) {
    const x = generateX();
    password += x;
  }
  passwordElement.innerText = password;
}

function generateX() {
  var xs = [];
  if (capitalElement.checked) {
    xs.push(getUppercase());
  }
  if (smallElement.checked) {
    xs.push(getLowercase());
  }
  if (integersElement.checked) {
    xs.push(getNumber());
  }
  if (symbolsElement.checked) {
    xs.push(getSymbol());
  }
  if (xs.length === 0) return "";
  return xs[Math.floor(Math.random() * xs.length)];
}

generateElement.addEventListener("click", generatePassword);
      
      
JAVASCRIPT WINKELWAGEN
0 Winkelwagentje:
     
var ShoppingCart = (function($) {
  var productsEl = document.querySelector(".products"),
    cartEl = document.querySelector(".shopping-cart-list"),
    productQuantityEl = document.querySelector(".product-quantity"),
    emptyCartEl = document.querySelector(".empty-cart-btn"),
    cartCheckoutEl = document.querySelector(".cart-checkout"),
    totalPriceEl = document.querySelector(".total-price");
  
  // Fake JSON data array
  var products = [
    {
    id: 0,
    name: "Citroen",
    description: "Lekkere zoete citroenen vers uit Groenland",
    imageUrl: "https://3.imimg.com/data3/IC/JO/MY-9839190/organic-lemon-250x250.jpg",
    productUrl: "https://3.imimg.com/data3/IC/JO/MY-9839190/organic-lemon-250x250.jpg",
    price: 1
    },
    {
    id: 1,
    name: "Bananen",
    description: "Smerige zure bananen uit Rusland",
    imageUrl: "https://images.all-free-download.com/images/graphicthumb/vector_illustration_of_ripe_bananas_567893.jpg",
    productUrl: "https://images.all-free-download.com/images/graphicthumb/vector_illustration_of_ripe_bananas_567893.jpg",
    price: 2.50,
    },
    {
    id: 2,
    name: "Sinaasappel",
    description: "Verse sinaasappels uit West-Friesland",
    imageUrl: "http://www.azspagirls.com/files/2010/09/orange.jpg",
    productUrl: "http://www.azspagirls.com/files/2010/09/orange.jpg",
    price: 1.50
    }
  ],
    productsInCart = [];
  
  var generateProductList = function() {
    products.forEach(function(item) {
    var productEl = document.createElement("div");
    productEl.className = "product";
    productEl.innerHTML = ' '';   
  productsEl.appendChild(productEl);
    });
  }

  var generateCartList = function() {
    cartEl.innerHTML = "";
    productsInCart.forEach(function(item) {
    var li = document.createElement("li");
    li.innerHTML = `${item.quantity} ${item.product.name} - €${item.product.price * item.quantity}`;
    cartEl.appendChild(li);
    });
    productQuantityEl.innerHTML = productsInCart.length;
    generateCartButtons()
  }
  
  // Build cards
  var generateCartButtons = function() {
    if(productsInCart.length > 0) {
    emptyCartEl.style.display = "block";
    cartCheckoutEl.style.display = "block"
    totalPriceEl.innerHTML = "€ " + calculateTotalPrice();
    } else {
    emptyCartEl.style.display = "none";
    cartCheckoutEl.style.display = "none";
    }
  }
  
  // Listeners
  var setupListeners = function() {
    productsEl.addEventListener("click", function(event) {
    var el = event.target;
    if(el.classList.contains("add-to-cart")) {
      var elId = el.dataset.id;
      addToCart(elId);
    }
    });
    emptyCartEl.addEventListener("click", function(event) {
    if(confirm("Are you sure?")) {
      productsInCart = [];
    }
    generateCartList();
    });
  }
  
  // Adds new items or updates existing one in array
  var addToCart = function(id) {
    var obj = products[id];
    if(productsInCart.length === 0 || productFound(obj.id) === undefined) {
    productsInCart.push({product: obj, quantity: 1});
    } else {
    productsInCart.forEach(function(item) {
      if(item.product.id === obj.id) {
      item.quantity++;
      }
    });
    }
    generateCartList();
  }
  
  // check if project is added in productsInCart array
  var productFound = function(productId) {
    return productsInCart.find(function(item) {
    return item.product.id === productId;
    });
  }
  var calculateTotalPrice = function() {
    return productsInCart.reduce(function(total, item) {
    return total + (item.product.price * item.quantity);
    }, 0);
  }
  var init = function() {
    generateProductList();
    setupListeners();
  }
  return {
    init: init
  };
  })(jQuery);
  
  ShoppingCart.init();